หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ที่ทำการ อบต.ตลุกเทียม
คณะผู้บริหาร อบต.ตลุกเทียม
วัดเซิงหวาย
อบต.ตลุกเทียม
www.talukthiam.go.th
1
2
3
 
 
ตำบลตลุกเทียม เดิมบริเวณพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน และเกิดการเปลี่ยนแปลงสายน้ำบริเวณแม่น้ำเก่า จึงเกิดเป็น กองดินที่เป็นโตนด และสูงๆ ต่ำๆ เมื่อแม่น้ำเปลี่ยนแปลงสายน้ำ ชาวบ้านจึงไม่รู้ว่าจะทำนาอย่างไร จึงหันมาปลูกกระเทียมเป็นอาชีพหลัก
จนกระทั่งนำมาเป็นชื่อตำบลตลุกเทียม
"องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม" ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 เล่มที่ 113 ตอนที่ 9ง หน้า 5 และใช้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในเขตตำบลตลุกเทียม
 
 
 
ลักษณะเป็นรูปกระเทียม ประกอบด้วยดาวสีต่างๆ 9 ดวง ทั้งหมดอยู่บนพื้นสีม่วงซึ่งเป็นสีประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม
ความหมายของสัญลักษณ์

กระเทียม หมายถึง ที่มาของชื่อตำบล เนื่องจากสมัยก่อนชาวบ้านปลูกกระเทียมเป็นจำนวนมาก
 
ดาว 9 ดวง หมายถึง หมู่บ้านทั้ง 9 ในตำบลตลุกเทียม
 
หมู่ที่ 1 บ้านตลุกเทียม สีแดง
หมู่ที่ 2 บ้านท่าตำหนัก สีฟ้า
หมู่ที่ 3 บ้านเซิงหวาย สีเหลือง
 
หมู่ที่ 4 บ้านตลุกเทียม สีน้ำเงิน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ สีเขียว
หมู่ที่ 6 บ้านพระยาปันแดน สีแสด
 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองสะแก สีชมพู
หมู่ที่ 8 บ้านบึงธรรม สีม่วง
หมู่ที่ 9 บ้านขอม สีเลือดหมู
 
สีม่วง หมายถึง ความก้าวหน้า, อำนาจ เนื่องจาก สีม่วงเป็นสีผสมผสานระหว่างสีน้ำเงิน (สีแห่งความเป็นกษัตริย์) และสีแดง (คือสีแห่งความกล้าหาญ) ซึ่งเป็นสีประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม และเป็นสีประจำจังหวัดพิษณุโลก
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านท่าตำหนัก ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก อยู่ทางทิศเหนือเขื่อนนเรศวร ห่างจากอำเภอพรหมพิรามประมาณ 26 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพิษณุโลกเป็นระยะทาง 50 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 98.96 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 61,856 ไร่
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,700 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 2,359 คน คิดเป็นร้อยละ 50.19

หญิง จำนวน 2,341 คน คิดเป็นร้อยละ 49.81
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,697 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 47.49 คน/ตารางกิโลเมตร