องค์การบริหารส่วนตำบล ตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก