หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.talukthiam.go.th/h... https://www.talukthiam.go.th/o... https://www.talukthiam.go.th/m...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.talukthiam.go.th/b... https://www.talukthiam.go.th/m... https://www.talukthiam.go.th/s...
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.talukthiam.go.th/h... https://www.talukthiam.go.th/h... https://www.talukthiam.go.th/p...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.talukthiam.go.th/h... https://www.talukthiam.go.th/p... https://www.talukthiam.go.th/p... https://www.talukthiam.go.th/d...
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.talukthiam.go.th/h... https://www.talukthiam.go.th/c...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.talukthiam.go.th/h... https://www.talukthiam.go.th/p... https://www.talukthiam.go.th/p...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.talukthiam.go.th/h... https://www.talukthiam.go.th/n... https://www.talukthiam.go.th/n... https://www.talukthiam.go.th/n...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.talukthiam.go.th/h... https://www.talukthiam.go.th/w... https://www.talukthiam.go.th/w...
o9 Social Network https://www.talukthiam.go.th/h... https://web.facebook.com/peopl... https://www.youtube.com/channe... https://twitter.com/Talukthiam https://www.instagram.com/talu...
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.talukthiam.go.th/h... https://www.talukthiam.go.th/p...
 
  (1)     2      3      4      5