หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2562
 
6.3.8 การดำเนินการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ
ตรวจสอบหลักฐาน เช่น
  1) แผนการดำเนินการรักษาความสะอาด
  2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ
  3) ภาพถ่าย
6.3.9 จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบหลักฐาน เช่น
  1) รายงานผลการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้
  2) จำนวนผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้
  3) ภาพถ่าย
  หมวดย่อยที่ 4 สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
6.4.1 จำนวนกิจกรรมที่ อปท.ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ตรวจสอบหลักฐาน เช่น
  1) แผนงาน/โครงการ
  2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ
  3) ภาพถ่ายกิจกรรม
  4) รายงานประจำปี
  5) กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  6) หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
  7) บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  8) ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  9) สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
6.4.2 จำนวนกิจกรรมที่ อปท.ดำเนินการ เพื่อการจัดการคุณภาพอากาศ
ตรวจสอบหลักฐาน เช่น
  1) แผนงาน/โครงการ
  2) รายงานผลการดำเนินงาน
  3) ภาพถ่ายกิจกรรม
  4) รายงานประจำปี
  5) กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  6) หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
  7) บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  8) ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  9) สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
6.4.3 จำนวนกิจกรรมที่ อปท.ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบหลักฐาน เช่น
  1) แผนงาน/โครงการ
  2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ
  3) ภาพถ่ายกิจกรรม
  4) กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  5) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  6) หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
  7) ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
  8) งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
  9) จำนวนครั้งหรือร้อยละในการใช้บริการจ้างเหมาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
  10) จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ผลิตในพื้นที่
  11) หลักฐานแสดงการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
  - จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  - จำนวนหน่วยงาน/สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการด้านการผลิตและการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  - จำนวนหน่วยงาน/สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองด้านการผลิตและการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  - แหล่งจัดจำหน่าย สินค้า และ บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
<< หน้าแรก...     40      41      42      43     (44)     45      46      47      48