หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
   

ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายผิวจราจร บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สะพาน รางระบายน้ำ

ก่อสร้าง ขยายเขต พัฒนาและปรับปรุงระบบประปา ไฟฟ้า สาธารณูปโภค ระบบสื่อสาร ให้มีคุณภาพ ครอบคลุมทั่วถึง
 
 
 
   

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เขื่อน พนังกั้นน้ำ และระบบป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย

ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ สิ่งปฏิกูล และระบบบำบัดน้ำเสีย ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่

ส่งเสริม สนับสนุน ปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
   

ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เช่น คลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

ขุดลอก คลอง หนอง บึง ก่อสร้างปรับปรุงบ่อบาดาล ดำเนินการกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร

ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานส่งเสริมอาชีพ และรายได้

ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิชัยพัฒนา

ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
 
 
 
   

ส่งเสริม สนับสนุน การสาธารณสุข และป้องกันโรคติดต่อ

ส่งเสริม สนับสนุน การจัดสวัสดิการสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาด้านต่างๆ ให้ประชาชน นักเรียน ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาตลอดชีพอย่างทั่วถึง

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา

ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการกีฬา นันทนาการ และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
 
 
   

ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ : 055-009-978 โทรสาร : 055-009-979
จำนวนผู้เข้าชม 1,923,777 เริ่มนับ 17 พ.ค. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com