หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ที่ทำการ อบต.ตลุกเทียม
คณะผู้บริหาร อบต.ตลุกเทียม
วัดเซิงหวาย
อบต.ตลุกเทียม
www.talukthiam.go.th
1
2
3
 
 
ปัจจุบันราษฎรในตำบลตลุกเทียมมีไฟฟ้าใช้ทั้ง 9 หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน เนื่องจากบ้านเรือนของราษฎรตั้งอยู่กระจัดกระจาย ดังนั้นจำนวนราษฎรที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ 95 ของครัวเรือนทั้งหมด

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง

ใช้น้ำประปาร่วมกับหมู่บ้านอื่น จำนวน 1 หมู่บ้าน
 

สถานีรับ - ส่ง สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
    จำนวน 2 แห่ง

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (หมู่ 1)
    จำนวน 1 แห่ง

หอกระจายข่าวหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง
 

กองทุนเงินล้าน จำนวน 9 กลุ่ม

กลุ่มสัจจะ จำนวน 9 กลุ่ม

กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 9 กลุ่ม

กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 9 กลุ่ม

กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน
    จำนวน 9 กลุ่ม

กลุ่มเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 9 กลุ่ม