หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
ก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ำอุปโภคบริโภค ถนน ไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
 
ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ำการเกษตร
 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่
 
สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกันโรค และมีการเฝ้าระวัง รักษามาตรฐาน มีอาหารปลอดภัย
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
 
สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน
 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
 
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง
 
ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล (คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า โปร่งใส การมีส่วนร่วม และรับผิดชอบ)
 
เริ่มนับ วันที่ 17 พ.ค. 2559
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ : 055-009-978 โทรสาร : 055-009-979
จำนวนผู้เข้าชม 1,923,772 เริ่มนับ 17 พ.ค. 2559
จัดทำโดย : NAXsolution.com